Informace pro investory

Fond finančního trhu a pohledávek otevřený podílový fond je fondem kvalifikovaných investorů. Shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů. Zároveň provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch investorů a dále spravuje tento majetek.
Fond investuje zpravidla více než polovinu hodnoty svého majetku do krátkodobých finančních instrumentů, obvykle se splatností do jednoho roku. Může jít například o krátkodobé bankovní vklady, pokladniční poukázky, dluhopisy respektive obdobné cenné papíry a další investiční nástroje včetně pohledávek z poskytnutých úvěrů a zápůjček. Fond také může nabývat pohledávky, a to i za dlužníky, vůči nimž je vedeno například insolvenční či exekuční řízení.
Jedním z podílníků je skupina Natland.
Více informací je k nalezení ve Statutu fondu.

Investiční cíle
Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím investování především do zajištěných i nezajištěných pohledávek z poskytnutých úvěrů anebo zápůjček anebo pohledávek nabytých postoupením a doplňkových aktiv tvořených nemovitostmi, movitými věcmi a jejich soubory, účastmi na obchodních společnostech a standardními nástroji kapitálových a peněžních trhů.

Investiční strategie
Investice do nástrojů peněžního trhu. Fond investuje zpravidla více než 50 % hodnoty svého majetku do krátkodobých finančních instrumentů, obvykle se splatností do 1 roku, jako jsou krátkodobé bankovní vklady, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, směnky, repo – obchody, dluhopisy resp. obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, vydávané státy nebo obchodními společnostmi a další investiční nástroje včetně pohledávek z poskytnutých úvěrů a zápůjček právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám, za předpokladu, že budou pro Fond ekonomicky výhodné. Zápůjčky, resp. úvěry mohou být poskytovány bez ohledu na existenci zajištění. Více informací naleznete ve Statutu fondu.

Název fondu Fond finančního trhu
Forma fondu otevřený podílový fond
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Emitovaný cenný papír Prioritní podílové listy
Výkonnostní podílové listy
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu kdykoliv
Minimální investice 1 mil. Kč, resp. 125 tis. EUR
Vstupní poplatek 0 %
Investiční horizont střednědobý
Frekvence odkupů podílových listů kdykoliv
Splatnost odkupů podílových listů do 3 měsíců, pokud nepřesáhne 1 mil. Kč
nebo 5% objemu podílových listů, jinak odkup do 12 měsíců
Výstupní poplatek 0 % po 3 letech od úpisu 
jinak 15 % 
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění vlastníků podílových listů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s., IČO: 639 07 020, Veveří 3163/111, 616 00  Brno - Žabovřesky
Auditor fondu TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč

Fond vznikl zápisem do seznamu podílových fondů vedeném ČNB podle § 597 odst. 1 písm. b) ZISIF dne 3. 12. 2020.
https://www.avantfunds.cz/cs/informacnipovinnost/

Disclaimer:
Uvedené informace mají pouze informativní charakter, nejedná se o analýzu investiční příležitosti ani investiční doporučení. Fond finančního trhu a pohledávek otevřený podílový fond  je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu §272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s, CITY TOWER | Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4 – Nusle. AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.
a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) a další důležité informace pro investory můžete získat na http://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.
Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Obecné výhody investování do fondů

 • Profesionální správa majetku
 • Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy.
 • Regulace Českou národní bankou.
 • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu podílových listů po 3 letech.
 • Podmínky investice dle pravidel fondů kvalifikovaných investorů, tedy pokud investor čestně prohlásí, že rozumí rizikům a má s investováním zkušenosti, je minimální investice 125 tisíc EUR. Pokud k čestnému prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá zázemí a cílům investora, je minimální investice 1 milion Kč.
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem Cyrrus, a.s.
 • Obhospodařovatelem a administrátorem je AVANT, investiční společnost, a.s. , auditorem TPA Audit, s.r.o.
 • Vstupní poplatek je 0 %, výstupní 0 % po 3 a více letech. Jinak 15 %.

Když potřebujete pomoc s výkupem či správou pohledávek

Co Vám můžeme nabídnout

 • Posoudíme Vaši pohledávku
 • Odkoupíme Vaši pohledávku
 • Převezmeme Vaši pohledávku do správy
 • Vymáháme Vaši pohledávku, včetně jejího uplatňování v soudním řízení
 • Konsolidujeme věřitele, respektive jejich pohledávky, do co možná nejsilnější pozice v rámci insolvenčního řízení
 • Přebíráme rizika spojená s vymáháním v rámci soudního řízení
 • Financujeme náklady související s vymáháním pohledávek
 • V rámci insolvenčních řízení se snažíme o maximalizaci výtěžku pro věřitele
 • Máme plně kvalifikovaný a profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi
 • Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi
 • Máme zkušený vlastní analytický tým, spolupracujeme i s respektovanými externími ekonomickými poradci a auditory

Naše případy


Litigační financování

Finanční služba, která žadatelům v soudních sporech nebo rozhodčích řízeních umožňuje efektivně řídit jejich náklady. Mezi rizika nákladů patří například odměny právníků, náklady na znalce, soudní poplatky a další výdaje, včetně možnosti zaplatit náklady druhé strany v případě, že nárok nebude úspěšný.
V anglosaském světě existuje litigační financování roky. V Anglii a Walesu je využívají od roku 1967, přes Austrálii se začátkem 90. let začalo šířit do dalších právních systémů západního světa a například v USA dosahuje objem litigačního financování zhruba 10 miliard dolarů. V posledních letech se stále častěji objevují případy financování soudních sporů i v České republice.

Litigační financování je možno sjednat nejen pro žalující stranu, ale i pro žalovanou, která může například čelit sérii nákladných žalob. Klienty jsou nejčastěji obchodní společnosti či advokátní kanceláře a investoři. V insolvenčních řízeních bývá součástí litigačního financování investorem i financování insolvenčního správce.

Financování je poskytováno na základě takzvaného non-recourse principu. Pokud klient svou soudní při prohraje, investorovi - respektive financiérovi sporu - nic nedluží. Litigační financování není půjčka, která se musí vracet. Pokud klient spor vyhraje - za finanční pomoci investora - náklady na při platí z části vysouzené sumy. A investor je odměněn za to, že nesl riziko, a to podílem na vysouzeném plnění.

Klient díky externímu financování zvyšuje svou šanci na úspěch, například možností dovolit si kvalitnější a nákladnější právní zastupování. Investor zase prostřednictvím široké škály kontaktů pomůže shromáždit všechny chybějící a nezbytné informace, aby byl právní případ kompletní. Posílená finanční pozice může odradit protistranu od umělého prodlužování sporu. Jde také o psychologický efekt vůči protistraně.

Pomoc litigačním financováním je obzvláště významná v případě, že společnosti hrozí konkurz. Pokud firma nemá prostředky na uchránění svého majetku v soudní při a dostane se proto do konkurzu, může investor fungovat zároveň jako specialista na zlepšování chodu a hodnoty firem. V případě soudního úspěchu může pak získaným podílem pomoci i s následujícím růstem firmy.

Je samozřejmé, že soukromí klienta je od začátku jednání o litigačním financování chráněno dohodou o mlčenlivosti. Expertní tým litigačního finančníka ohodnotí rizika sporu a jeho časovou a finanční náročnost. Vzájemnou spolupráci povzbuzuje to, že obě strany mají zájem na finálním úspěchu u soudu.

Aktuality

Můžeme Vám pomoci?

Děkujeme za Váš zájem. Určitě nás neváhejte kontaktovat!

 • V případě, že se chcete informovat o agendě pohledávek, věnovat se Vám budou naši zástupci:

Lukáš Sobotka
jednatel společnosti Pohledávky FFT, s.r.o.

email: info@fftp.cz

tel.: +420 771 274 346

Společnost Pohledávky FFT, s.r.o. může na základě příkazní smlouvy jednat jménem a na účet FFTP OPF.

 

 • V případě, že se chcete informovat o fondu jako takovém, věnovat se Vám bude zástupce AVANT investiční společnost, a.s., jakožto obhospodařovatel a administrátor FFTP OPF.
  Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Více informací  https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

 

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Jak Vám můžeme pomoci?

  Ke stažení

  Copyright © 2022 FFTP.cz | Předvolby cookies